In de 40-dagen kalender stond een stukje van Bert Elferink, over een jongetje wiens vader was gesneuveld op het slagveld. Deze man gaf zijn leven voor een ander. Als het jongetje de man ontmoet waarvoor zijn vader zijn leven gaf, dan vraagt hij:

“Meneer, was u het waard?”

We hebben kort geleden het Paasfeest gevierd. Het feest van de verlossing. Verlossing betekent volgens het woordenboek: los maken of vrij maken. Als we het Paasfeest vieren, als wij stil staan bij het lijden en sterven van Jezus, maar natuurlijk ook bij zijn opstanding en overwinning, dan vieren we dat we los gemaakt zijn, dan vieren wij dat wij vrij gemaakt zijn. Maar waarvan eigenlijk? En waar brengt ons dat?

U moet 2 Petrus 2 : 1 t/m 9 eens lezen. In dit gedeelte schetst de schrijver (men weet niet zeker of het Petrus is geweest) een contrast tussen schepsels die hun oordeel afwachten (engelen en mensen) en tussen rechtvaardigen die gered worden door God. De schrijver noemt Noach en Lot als rechtvaardigen, als mannen die rechtvaardig waren in de ogen van God. Noach word ‘prediker van de gerechtigheid’ genoemd. Van Lot wordt gezegd dat hij als rechtvaardige  leed onder de losbandige levenswandel van de mensen om hem heen.

Daar tegenover wordt gesproken over de gevallen engelen die hun oordeel afwachten. Over de zondvloed waarmee God de oude wereld heeft vernietigd en over Sodom en Gomorra die verbrand werden.

En het contrast is ook te zien in het 9e vers, waar staat dat de Heer de Godvruchtigen uit de verzoeking verlost, maar dat de onrechtvaardigen worden bewaard tot de dag van het oordeel.

In elk geval is daarmee de vraag beantwoord waarvan wij verlost zijn door het offer van Jezus. Als die dag van het oordeel komt, dan zullen ook wij worden geoordeeld. Maar, zegt de Bijbel, ieder die de naam van Jezus aanroept, zal worden gered. Wie in Jezus gelooft, zal worden beoordeeld als rechtvaardige, net als Noach en Lot, omdat Jezus onze zonden op zich heeft genomen en ons rechtvaardig heeft gemaakt.

We worden niet verlost van het oordeel, maar wel van de straf. We zullen als rechtvaardige worden geoordeeld omdat Jezus ons heeft verlost van wat ons onrechtvaardig maakt. En daarmee worden we ook verlost van het altijd gescheiden zijn van God . We zullen juist eeuwig leven ontvangen en altijd bij Hem zijn.

De verlossing door Jezus, geeft ons dus de status van de rechtvaardige. En daarmee kom ik bij de vraag die het jongetje stelde aan de vriend van zijn vader: “Meneer, was u het waard?”

Die vraag zou je kunnen verbinden met een vraag aan ons: “Gerdo, ben jij het waard, dat Jezus zijn leven voor jou gaf?”.

Wat doe je met je leven, als de gevangenisdeur open gaat. Wat doe je met je leven, als je mag wordt bevrijd van de verschrikking en de onderdrukking? Wat doe je met je leven, als kind van God, verlost door het offer van Jezus? Wat doe je met je leven als rechtvaardige? Wat doe je met je vrijheid?

Ons werk, onze inspanningen brengen de verlossing niet. Zij zullen ons ook niet meer liefde van God opleveren. De Bijbel zegt heel duidelijk in Romeinen 8 dat niets of niemand ons kan scheiden van de liefde van Christus.

Hij pleit voor ons. “Hen die Hij er van tevoren toe bestemd heeft, die heeft Hij ook geroepen, en hen die Hij geroepen heeft, die heeft Hij ook gerechtvaardigd, en hen die Hij gerechtvaardigd heeft, die heeft Hij ook verheerlijkt.”

Dat is onze realiteit, dat is onze status, dat is onze positie. Maar wat brengt die status ons?

De Bijbel geeft in een aantal teksten aan, wat het brengt om een rechtvaardige te zijn:

  • De rechtvaardige zal uit geloof leven (Galaten 3:11 en Hebr. 10:38).
  • Onrechtvaardigen zullen het Koninkrijk van God niet beërven. Dat impliceert dat rechtvaardigen…..het Koninkrijk van God zullen beërven. (1 Kor. 6:9)
  • Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand (het gebed van een rechtvaardige vermag veel zeggen andere vertalingen). (Jak. 5 : 16).
  • de ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, en Zijn oren zijn gericht op hun gebed; maar het aangezicht van de Heere is tegen hen die kwaad doen. (1 Petrus 3 : 12).

Het is trouwens mooi om te lezen wat er bij rechtvaardigheid hoort, volgens de verzen 8 t/m 11. Eensgezindheid,  medeleven, broederliefde, barmhartigheid, vriendelijkheid. geen kwaad met kwaad of laster met laster vergelden, maar zegenen. Je tong weerhouden van het kwaad, en je lippen van het spreken van bedrog. Je afkeren van het kwaad en het goede doen; vrede zoeken en die najagen. Die hele opsomming hoort bij een rechtvaardige, want dan komt vers 12: Want de ogen van de Heer rusten op de rechtvaardigen….

Rechtvaardige zijn is een voorrecht. Zij leven in het geloof dat God hun Vader is en dat Jezus hun verlosser is. Zij leven in het geloof dat de Heilige Geest in hen woont en hen zegent met vrucht en met gaven (Pinksteren!)

Zij beërven het Koninkrijk van God: dat betekent dat zij een erfenis van God ontvangen.

Zij hebben een positie in het Koninkrijk van God, want hun gebed kan veel tot stand brengen.

De ogen van de Heer rusten op hen en zijn oren zijn op hun gebed gericht.

U bent geroepen, gerechtvaardigd en verheerlijkt!

Gerdo